Šta podrazumjeva pravo na besplatnu pravnu pomoć

Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima čije troškove u cijelosti ili djelimično plaćaju nadležni organi ovlašteni za pružanje pravne pomoći u skladu sa relevantnim zakonima u FBiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Odobrena pravna pomoć može se ograničiti samo iz razloga propisanih zakonom.

Pravo na  pravnu pomoć, po pravilu, podrazumijeva pravo na oslobađanje od sudskih taksi, koje se ostvaruje u skladu sa zakonima o taksama.

Više inforamcija o pravu na besplatnu pravnu pomoć možete dobiti na stranici Sistem besplatne pravne pomoći.