Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH

U okviru aktivnosti projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) Pristup pravdi – Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, usmjerenih, između ostalih,  na uspostavljanje sistema koordinacije i jačanja saradnje između vladinih agencija i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između vladinih i nevladinih pružalaca besplatne pravne pomoći 24.1.2012. godine u Sarajevu, osnovana  je Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH.

Mreža je osnovana sa ciljem:

 • Uspostavljanja kontinuirane saradnje između pružaoca  besplatne pravne pomoći;
 • Razvoja i uspostavljanja mehanizama koordinacije u cilju efikasne saradnje, razmjene informacija i pružanja kvalitetnih usluga građanima;
 • Provođenja zajedničkih i koordiniranih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje pristupa pravdi siromašnim građanima na cijelom prostoru BiH kroz primjenu minimalnih i ujednačenih standarda u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć;
 • Podrške jačanju javne svijesti o ciljevima, načinu i standardima djelovanja pružaoca besplatne pravne pomoći  koji djeluju u sistemu vlasti  u procesu zaštite ljudskih prava građana BiH i pristupa pravdi;
 • Jačanja i promoviranja  transparentnosti i dijaloga  između ciljanih interesnih subjekata u oblasti razvoja sistema besplatne pravne pomoći, kao i etičkih i profesionalnih standarda u institucijama sistema (pružaoca besplatne pravne pomoći ustanovljenih od strane organa vlasti, profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija);

Najznačajnije aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu ostvarenja ciljeva Mreže predviđenih potpisanim Sporazumom o razumijevanju su:

 • Praćenje uspostavljanja i funkcionisanje sistema  besplatne pravne pomoći;
 • Predlaganje mjera za kvalitetno pružanje besplatne pravne pomoći;
 • Zalaganje  unutar institucija/organizacija za provedbu usvojenih stavova i mišljenja;
 • Aktivno učestvovavanje u kreiranju i razvoju promotivnih i edukativnih publikacija u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći,
 • Uspostava online sistema pristupa besplatnoj pravnoj pomoći,
 • Aktivno djelovanje unutar institucija i organizacija predstavljenih u Mreži u poštivanju, zaštiti, primjeni, promovisanju i razvoju etičkih i profesionalnih standarda u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i na taj način doprinijeti jačanju svijesti profesionalaca i građana;
 • Razmjenjivanje iskustva i informacija;
 • Donošenje i primjena poslovnika o radu Mreže;
 • Obavljanje i drugih aktivnosti radi ostvarivanja navedenih ciljeva.
 • Mreža je otvorena za pristup novih članova.