Brošure, publikacije i analize

Pravo na besplatnu pravnu pomoć je jedno od osnovnih ljudskih prava, te podrazumjeva pravo svakog građana na jednak pristup pravdi. Jednakost svih građana pred sudom vrši se putem ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć. Prema međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava BiH je obavezna obezbijediti efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroţenim grupama stanovništva. U okviru Strategije za reformu sektora pravde, koja je usvojena 2008. godine od strane Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brĉko distrikta, predviđeno je uspostavljanje sistema besplatne prave pomoći u svim postupcima i na svim nivoima BiH...

Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima.

Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima...

Ova publikacija ima za cilj pružiti informacije o sudskom i tužilačkom sistemu u Bosni i Hercegovini i načinu njegovog rada. Putem pružanja niza korisnih informacija, želimo Vaš dolazak u sud ili tužilaštvo i Vaše neposredno učešće u postupku učiniti lagodnijim, a rješavanje Vašeg pitanja i Vaš pristup pravdi bržim i efi kasnijim.

Svrha postojanja sistema besplatne pravne pomoći – osiguranje jednakog, efikasnog i potpunog pristupa pravdi svim građanima bez obzira na imovinsko stanje i obrazovanje – neće biti ostvarena ni na područjima gdje postoje zakonski preduvjeti ako agencije i organizacije koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći nisu kapacitirane, kompetentne i educirane za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Budući da ta djelatnost po svojoj prirodi spada u advokatsku djelatnost potrebno je osigurati jednako efikasan pristup edukaciji pružatelja besplatne pravne pomoći u cilju izjednačavanja njihovih kompetencija s ostalim akterima pravosudnog sistema – posebno tužiteljima i advokatima.

UNDP BiH, u okviru Projekta Pristup pravdi – Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, pruža podršku izgradnji sistema besplatne pravne pomodi u Bosni i Hercegovini. Projketne aktivnosti uključuju podršku kreiranju harmoniziranog zakonskog okvira na svim nivoima; uspostavi novih vladinih agencija za pružanje besplatne pravne pomoći; podršku jačanju prostornih i tehničkih kapaciteta postojedih i novih agencija i organizacija civilnog društva; podršku izradi plana i programa obuke i pružanje obuke u ciljanim oblastima; kreiranje harmoniziranog sistema praćenja (baza podataka), web stranice i mreže pružaoca besplatne pravne pomodi.
Ovaj Izvještaj predstavlja izvod iz Izvještaja o procjeni trenutnih kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći.

Ova publikacija ima za cilj pružiti informacije o pravilima vanparničnog postupka kojim se uređuju lična, porodična, imovinska i druga prava i pravni interesi fi zičkih i pravnih osoba. Putem pružanja niza korisnih informacija, želimo Vaš dolazak u sud i Vaše neposredno učešće u postupku učiniti lagodnijim, a rješavanje Vašeg pitanja i Vaš pristup pravdi bržim i efi kasnijim.
Svijest o poznavanju rada sudova i tužilaštava i zakonskih procedura je PRVI KORAK do Vašeg pristupa pravdi!